Privacy verklaring – Zuyd advocaten

Jouw privacy vinden we bij Zuyd advocaten belangrijk. Vanzelfsprekend gaan wij altijd zorgvuldig en vertrouwelijk om met ontvangen (persoons)gegevens. In deze verklaring leggen we uit hoe wij omgaan met de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de privacywet (Wet AVG).

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens waaruit de identiteit van iemand te herleiden is. Het gaat alleen om natuurlijke personen. Dat betekent dat gegevens van bedrijven en andere organisaties en bijvoorbeeld overleden personen hieronder niet vallen.

Onder andere de volgende gegevens kunnen door ons worden verwerkt:

• voornamen en achternamen;
• geboortedatum;
• BSN;
• kopie legitimatie;
• functie en titels;
• adresgegevens;
• geslacht;
• telefoonnummer(s);
• e-mailadres(sen);
• financiële gegevens;
• overige persoonsgegevens die via correspondentie,

tijdens een bespreking of telefonisch zijn verstrekt of via openbare bronnen geraadpleegd zijn.

Doeleinden en grondslagen

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens alleen om:

• onze werkzaamheden uit te voeren, waaronder het verwerken van gegevens in processtukken en adviezen en het versturen van facturen;
• te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, waaronder de identificatieplicht op grond van de regels van de Orde van Advocaten en de Wwft
• contact op te nemen na een contactverzoek, waaronder een terugbelverzoek of een sollicitatiebrief, waarmee toestemming is gegeven voor het verwerken van gegevens;
• informatie te delen, zoals het uitnodigen voor webinars of het versturen van een nieuwsbrief aan bestaande klanten of aan personen wie daarvoor toestemming hebben gegeven.

Derden

In sommige gevallen delen wij persoonsgegevens met anderen. Hieronder vallen:

• Derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, zoals een wederpartij, rechtbanken, andere advocaten, deurwaarders en overheidsinstellingen;
• Derden in het kader van de wettelijke plicht, zoals toezichthouders;
• Externe leveranciers zoals ICT-leveranciers en leveranciers van communicatiediensten dan wel andere partijen aan wie Zuyd advocaten ondersteunende diensten heeft uitbesteed. Met deze partijen heeft Zuyd advocaten een verwerkersovereenkomst gesloten die voldoet aan de wetgeving uit de AVG;
• Overige derden na verkregen toestemming.

Derden die van Zuyd advocaten persoonsgegevens ontvangen, zijn in dat geval zelf verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij zij niet aansprakelijk voor de verwerking door deze derden.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies om instellingen en voorkeuren van gebruikers te onthouden zodat inzichtelijk is welke pagina’s worden bezocht. Deze cookies kunnen in de browserinstellingen worden uitgezet.

Social media en hyperlinks

Op onze website zijn knoppen (buttons) te vinden die doorverwijzen naar social media, zoals Linkedin en Instagram. Ook zijn hyperlinks te vinden van andere websites. Wij hebben geen invloed op de verwerking van gegevens door deze partijen. Het klikken op deze knoppen of links komt daarom voor eigen rekening en risico.

Beveiliging

Wij hechten grote waarde aan het goed beveiligen van persoonsgegevens en zorgen voor adequate beveiliging naar de stand van de huidige techniek.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk op grond van de wettelijke verplichtingen en/of voor de doelen waarvoor ze zijn verstrekt.

Rechten

Je hebt het recht om een verzoek of bezwaar bij ons in te dienen tot inzage, aanpassing of het verwijderen van persoonsgegevens. Wij zullen dit verzoek beoordelen en daarop binnen één maand reageren.

Vragen en contact

Zuyd advocaten is een samenwerkingsverband tussen Van Geel Advocatuur B.V. (KvK: 85856037) en Meester Pals Advocatuur B.V. (KvK: 85856592), waarbij deze privacy verklaring zowel op het samenwerkingsverband als de afzonderlijke vennootschappen van toepassing is.

Vragen en/of opmerkingen kunnen worden gericht aan mr. Annoeska Pals per e-mail via info@zuyd-advocaten.nl, telefonisch via 076-2300017 of per post aan Zuyd advocaten, Markt 17, 4875 CB te Etten-Leur.

Versie: mei 2022