Klachtenregeling Zuyd advocaten

Ontevreden over onze dienstverlening?
Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u desondanks niet (helemaal) tevreden zijn over onze dienstverlening, dan gaan we hierover graag met u in overleg.

Interne klachtenregeling
Als u ontevreden bent over de uitvoering van de overeenkomst van opdracht met Van Geel Advocatuur B.V. en/of Meester Pals Advocatuur B.V., de kwaliteit van onze dienstverlening en/of de hoogte van de factuur, dan verzoeken wij u deze ontevredenheid eerst voor te leggen aan de behandelend advocaat. Dit kan in een (telefonisch) gesprek, per e-mail of per brief.

Uiterlijk binnen 21 dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, ontvangt u een inhoudelijke reactie of een uitnodiging voor een gesprek over uw klacht.

Mocht de uitkomst van de interne klachtenprocedure voor u niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dit is echter pas mogelijk nadat u uw klacht aan ons kantoor heeft voorgelegd. Ook als ons kantoor niet binnen vier weken na ontvangst van uw klacht schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd, kunt u zich tot de Geschillencommissie Advocatuur wenden.

Wij maken gebruik van de klachtenregeling conform artikel 6.28 van de Verordening op de Advocatuur, welke via deze link beschikbaar is.

Geschillencommissie Advocatuur
Als de klacht onverhoopt niet naar tevredenheid wordt afgehandeld (of niet tijdig wordt gereageerd door de advocaat), dan kan deze worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.

U dient uw klacht binnen twaalf maanden na dat u de klacht bij ons intern heeft kenbaar gemaakt, in te dienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Na verloop van deze termijn vervalt de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Geschillencommissie Advocatuur.

Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van de overeenkomst van opdracht (daaronder ook begrepen geschillen over de (hoogte van de) factuur) worden door de Geschillencommissie Advocatuur beslecht overeenkomstig een eigen reglement. De toepasselijkheid van het reglement van de Geschillencommissie Advocatuur komt tot stand door (stilzwijgende) aanvaarding van de opdrachtbevestiging, dan wel doordat uitvoering aan de overeenkomst wordt gegeven.