Algemene voorwaarden Zuyd advocaten

Zuyd advocaten is een samenwerkingsverband tussen Van Geel Advocatuur B.V. (KvK 85856037), hierna te noemen: “Van Geel”, en Meester Pals Advocatuur B.V. (KvK 85856592), hierna te noemen: “Pals”.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Overeenkomsten worden door Opdrachtgever aangegaan met Van Geel of Pals (“Opdrachtnemer”). Zuyd advocaten geldt niet als opdrachtnemer en wordt niet door de opdracht gebonden.
 2. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, werkzaamheden en diensten die Opdrachtgever verlangt van Opdrachtnemer en al degenen die – al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst – voor Zuyd advocaten, Van Geel of Pals werkzaam zijn, alsmede op werkzaamheden verricht door ingeschakelde derden door Opdrachtnemer.
 3. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden onder verwijzing naar artikel 6:225 BW uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 – Opdrachten

 1. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Derden kunnen aan de overeenkomst, de verrichte werkzaamheden of de resultaten daarvan, geen rechten ontlenen. Iedere aansprakelijkheid van aan Opdrachtnemer verbonden (rechts) personen is uitgesloten.
 2. Opdrachtgever is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst alsmede alle door Opdrachtnemer verzochte gegevens en informatie, tijdig en volledig aan Opdrachtnemer te verstrekken. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie.
 3. Opdrachtnemer is verplicht om de identiteit van Opdrachtgever te controleren en om, op grond van onder meer de Wwft, bepaalde ongebruikelijke transacties te melden aan de autoriteiten. Opdrachtgever is zich hiervan bewust en verleent door acceptatie van de Algemene voorwaarden, zo nodig, toestemming. 
 4. Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst van opdracht tussentijds te beëindigen. Opdrachtgever is gehouden het honorarium en eventuele bijkomende kosten te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden en nog te verrichten werkzaamheden in het kader van de afwikkeling of overdracht van het dossier. 
 5. De kantoorklachtenregeling van Opdrachtnemer is van toepassing, waarvan onderdeel uitmaakt dat klachten eerst intern worden kenbaar gemaakt. Als dat niet tot een voor Opdrachtgever bevredigend resultaat leidt, kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur, die een bindend oordeel geeft. 

Artikel 3 – Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat krachtens de door Zuyd afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat Opdrachtnemer draagt. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering die Zuyd (mede namens Opdrachtnemer individueel) heeft afgesloten, gaat verder dan de eisen die daaraan door de Nederlandse Orde van Advocaten worden gesteld en is o.a. beperkt tot dekking van € 1.000.000,- bij beroepsaansprakelijkheid en 

€ 2.500.000,- bij bedrijfsaansprakelijkheid. 

 1. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 3.1 bedoelde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtnemer in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van totaal € 50.000,-
 2. Aansprakelijkstelling door Opdrachtgever dient plaats te vinden binnen drie maanden nadat Opdrachtgever bekend is geworden met de gebeurtenis die tot de aansprakelijkheid leidt, bij gebreke waarvan de aanspraak vervalt. 
 3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en/of bedrijfsschade. 
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden. Opdrachtnemer is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met Opdrachtgever (mede) namens Opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door Opdrachtnemer ingeschakelde derden te aanvaarden. 
 5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ter zake aanspraken van derden, die stellen schade te hebben geleden door of in verband met de werkzaamheden die door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever zijn uitgevoerd. 
 6. Bovengenoemde bepalingen gelden niet in het geval sprake is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

Artikel 4 – Tarieven en betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen, wordt het honorarium bepaald aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het door Opdrachtnemer vast te stellen uurtarief. Daarnaast zal Opdrachtnemer eventuele verschotten (zoals griffierecht en/of deurwaarderskosten) doorbelasten aan Opdrachtgever. Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting (btw).
 2. Opdrachtnemer mag jaarlijks per kalenderjaar haar uurtarief verhogen. 
 3. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten. Voor eventuele schade als gevolg van die opschorting is Opdrachtnemer niet aansprakelijk. Na het verstrijken van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
 4. Opdrachtnemer kan voor aanvang van de opdracht en/of tussentijds een voorschot factureren. Na ontvangst van het voorschot zal Opdrachtnemer de werkzaamheden aanvangen c.q. voortzetten. Een voorschot wordt – tenzij anders overeengekomen – verrekend met de eindfactuur. 

Artikel 5 – Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer is op grond van de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten gehouden tot geheimhouding. 
 2. Verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer geschiedt ongecodeerd, waardoor de geheimhouding niet is gegarandeerd. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige overbrenging van informatie of vertraging in de ontvangst van e-mail en andere vormen van dataverkeer. 

Artikel 6 – Persoonsgegevens

 1. Met toestemming van Opdrachtgever verwerkt Opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht persoonsgegevens van c.q. namens Opdrachtgever. Het verwerken van persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn op basis van de opdracht, maar ook voor het voldoen aan een wettelijke verplichting door Opdrachtnemer. 
 2. Als Opdrachtnemer de persoonsgegevens voor een ander doel (dan het uitvoeren van de opdracht) verwerkt, wordt hiervoor toestemming van Opdrachtgever gevraagd. 

Artikel 7 – Toepasselijk recht

De rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door Nederland recht. De Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht is bij uitsluiting bevoegd om over rechtsgeschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te oordelen. 

Download hier de algemene voorwaarden: DOWNLOAD_algemene_voorwaarden