Algemene voorwaarden Zuyd advocaten

Zuyd advocaten is een samenwerkingsverband tussen Van Geel Advocatuur B.V. (KvK 85856037), hierna te noemen: “Van Geel”, en Meester Pals Advocatuur B.V. (KvK 85856592), hierna te noemen: “Pals”.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1. Overeenkomsten worden aangegaan met Van Geel of Pals. Zuyd advocaten geldt niet als opdrachtnemer en wordt niet door de opdracht gebonden.
2. Opdrachten worden enkel en alleen door de opdrachtgever (hierna tevens te noemen: “cliënt”) verstrekt aan Van Geel of Pals. Van Geel of Pals geldt als opdrachtnemer.

3. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, werkzaamheden en diensten (hierna te noemen: “opdrachten”), alsmede op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten die cliënt verstrekt aan Van Geel of Pals en al degenen die – al dan niet krachten arbeidsovereenkomst – voor Zuyd advocaten, Van Geel of Pals werkzaam zijn, alsmede derden.

4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden onder verwijzing naar artikel 6:225 BW uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 – Opdrachten

1. Alle opdrachten worden geacht te zijn neergelegd in een overeenkomst van opdracht met de betreffende advocaat. Een overeenkomst komst eerst tot stand na aanvaarding ervan door de betreffende advocaat.

2. Derden kunnen aan de overeenkomst, de verrichte werkzaamheden of de resultaten daarvan, geen rechten ontlenen. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:4040 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de betreffende advocaat ten behoeve van de opdrachtgever.

3. Cliënt stemt ermee in dat in voorkomende gevallen een andere advocaat diensten verricht (bijvoorbeeld bij afwezigheid van de gecontracteerde advocaat of bij bijzondere deskundigheid). Ook kunnen derden worden ingeschakeld (bijvoorbeeld deurwaarders of andere deskundigen, zoals accountants of fiscalisten). Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet bij haar werkzame derden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

4. Opdrachtgever is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst alsmede alle door opdrachtnemer verzochte gegevens en informatie, tijdig en volledig aan opdrachtnemer te verstrekken. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie. Opdrachtgever is verplicht om de identiteit van de opdrachtgever te controleren en om, op grond van onder meer de Wwft, bepaalde ongebruikelijke transacties te melden aan de autoriteiten. Opdrachtgever is zich hiervan bewust en geeft hiervoor, zo nodig, toestemming.

5. Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst van opdracht tussentijds te beëindigen. Opdrachtgever is gehouden het honorarium en eventuele bijkomende kosten te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden.
6. De kantoorklachtenregeling van Opdrachtnemer is van toepassing, waarvan onderdeel uitmaakt dat klachten eerst intern worden kenbaar gemaakt. Als dat niet tot een voor de opdrachtgever bevredigend resultaat leidt, kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur, die een bindend oordeel geeft.

Artikel 3 – Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat krachtens de door Zuyd afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat opdrachtnemer draagt. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering die Zuyd (mede namens opdrachtnemer individueel) heeft afgesloten gaat verder dan de eisen die daaraan door de Nederlandse Orde van Advocaten worden gesteld.

2. Aansprakelijkstelling door opdrachtgever dient plaats te vinden binnen drie maanden nadat opdrachtgever bekend is geworden met de gebeurtenis die tot de aansprakelijkheid leidt.

3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en/of bedrijfsschade.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van door opdrachtnemer ingeschakelde derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgeve

een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door opdrachtnemer ingeschakelde derden te aanvaarden.

5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer ter zake aanspraken van derden, die stellen schade te hebben geleden door of in verband met de

werkzaamheden die door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever zijn uitgevoerd.

Artikel 4 – Tarieven en betaling

1. Tenzij anders overeengekomen, wordt het honorarium bepaald aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het door opdrachtnemer vast te stellen uurtarief. Daarnaast zal opdrachtnemer eventuele verschotten (zoals griffierecht en/of deurwaarderskosten) doorbelasten aan opdrachtgever. Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting (btw).

2. Opdrachtnemer mag jaarlijks per kalenderjaar haar uurtarief verhogen.
3. Tenzij anders overeengekomen, factureert opdrachtnemer iedere kalendermaand. Facturen dienen binnen 14 dagen te worden betaald, tenzij anders aangegeven. Bij niet tijdige betaling is opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten. Voor eventuele schade als gevolg van die opschorting is opdrachtnemer niet aansprakelijk. Na het verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd (met een minimum van EUR 40,-).

4. Opdrachtnemer kan voor aanvang van de opdracht en/of tussentijds een voorschot ontvangen. Na ontvangst van het voorschot zal opdrachtnemer de werkzaamheden aanvangen c.q. voortzetten. Een voorschot wordt – tenzij anders overeengekomen – verrekend met de einddeclaratie.

Artikel 5 – Geheimhouding

1. Opdrachtnemer is op grond van de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten gehouden tot geheimhouding.

2. Verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer geschiedt ongecodeerd, waardoor de geheimhouding niet is gegarandeerd.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige overbrenging van informatie of vertraging in de ontvangst van e-mail en andere vormen van dataverkeer.

Artikel 6 – Persoonsgegevens

1. Met toestemming van de opdrachtgever verwerkt opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht persoonsgegevens van c.q. namens opdrachtgever. Het verwerken van persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn op basis van de opdracht, maar ook voor het voldoen aan een wettelijke verplichting door opdrachtnemer.

2. Als opdrachtnemer de persoonsgegevens voor een ander doel (dan het uitvoeren van de opdracht) verwerkt, wordt hiervoor toestemming van opdrachtgever verlangt.

Artikel 7 – Toepasselijk recht

De rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door Nederland recht. De Rechtbank Zeeland-West Brabant is bij uitsluiting bevoegd om over rechtsgeschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te oordelen.

Download hier de algemene voorwaarden: DOWNLOAD_algemene_voorwaarden